Wedstrijdreglement Christiaens & Company

Wedstrijdreglement

TV Limburg (de organisator), organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers iedere wedstrijddag van het WK voetbal in Qatar kans maken op een tankkaart ter waarde van 100 euro in te ruilen bij een Esso Bruno Station. De wedstrijd wordt aangekondigd in het programma 'Christiaens & Company'

1. Periode
De uitzending van 'Christiaens & Company' loopt elke wedstrijddag van het WK voetbal in Qatar van 19u30 - 20u00 op TVL en tvl.be
De eerste wedstrijd vindt plaats op zondag 20 november 2022. De uitzending start om 19u30 en dadelijk na de aanvang van het programma wordt de opgave van het spel gegeven. Tijdens eventuele heruitzendingen wordt via tekst in beeld ‘dit is een heruitzending’ meegedeeld. De wedstrijd
loopt dan niet.

2. Wie kan deelnemen?
Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd met uitzondering van:
- personeelsleden en medewerkers van TVL en hun gezinsleden;
- externe medewerkers (vb. mediapartners) aan de productie van ‘Christiaens & Company’ en hun
gezinsleden.
Minderjarigen mogen mits toestemming en onder begeleiding van een ouder (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) deelnemen. 

3. Verloop
‘Christiaens & Company’ is een programma dat uitgezonden wordt als er wedstrijden gespeeld worden op het WK Voetbal in Qatar.
In het begin van het programma wordt er een live verbinding gemaakt met de reporter van dienst die gestationeerd staat in een Esso Bruno station ergens in Limburg. Deze locatie is gratis toegankelijk voor het publiek. 
De reporter geeft een ‘opdracht’ die de deelnemers aan de wedstrijd moeten vervullen:
- het uitvoeren van een opdracht is om iets mee te brengen (vb. een krant, een strandlaken, een
fietspomp, een vlag,...)
Wie als  eerste bij de reporter van dienst aankomt voor het einde van de wedstrijd én de gegeven opdracht met succes vervult (het deponeren van het gevraagde item in de doos die bij de reporter van dienst staat), is de winnaar en krijgt een tankkaart ter waarde van 100 euro. .
Als twee of meer kandidaten gelijktijdig het gevraagde item als eerste in de doos leggen en er bijgevolg een ex-aequo is, zal de reporter in samenspraak met de uitbater van het Esso Bruno station ter plaatse een winnaar aanduiden. Hiervoor wordt er beroep gedaan op de gefilmde beelden om uitsluitsel te geven. In geval de beelden geen uitsluitsel geven over de winnaar zal er getost worden met muntstuk (kop of munt). 
Als er binnen het half uur na het bekendmaken van de wedstrijdplaats van de dag niemand is komen opdagen, dan is er die dag geen winnaar. De prijs wordt in dat geval niet uitgereikt.

4. Prijs

Per speeldag wordt er 1 prijs weggegeven.
De winnaar ontvangt ter plekke de tankkaart ter waarde van 100 euro. 
De gewonnen prijs is niet overdraagbaar noch inwisselbaar in geld of enigerlei andere wijze.
Het enige aanspreekpunt in verband met de gewonnen prijs is de firma/leverancier van de prijs. TVL
verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijs. TVL kan ook nooit aansprakelijk zijn voor
gebeurlijke ongevallen of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de gewonnen prijs.

5. Aansprakelijkheid van TVL
TVL is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden die zich
zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan de
wedstrijd, tenzij er sprake is van grove fout of opzet in hoofde van de organisator.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (bv. bij de communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege TVL.
Indien TVL genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan TVL hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel doet geen afbreuk aan de wettelijke aansprakelijkheid van TVL voor haar opzettelijke daad of zware fout of die van haar aangestelden of lasthebbers of voor de niet
uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

6. Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van de deelname aan ‘Christiaens & Company' verwerkt TVL persoonsgegevens van de deelnemers. In beeld en geluidsmateriaal, en de gemonteerde opnames, of fragmenten ervan, kunnen met name rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens van u worden vrijgegeven. Het kan dan gaan om identiteitsgegevens (vb. uw naam, woonplaats), informatie over fysieke of psychische kenmerken (vb. leeftijd of geslacht), …
Deze gegevens zullen enkel door TVL worden verwerkt voor artistieke doeleinden in het licht van de uitvoering van de afspraken die in dit reglement zijn opgesomd en voor het hierin beschreven gebruik (zoals het uitzenden van de beelden waarin bepaalde kenmerken van u vervat zitten en het u bezorgen en toekennen van de prijs. In het kader hiervan zullen uw persoonsgegevens ook worden bezorgd
aan Esso Bruno. Tenzij TVL hiertoe wettelijk verplicht zou zijn, zullen de gegevens niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Deze verwerkingsactiviteit valt onder toepassing van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679 en de in uitvoering van deze Verordening uitgevaardigde lokale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (de “Gegevensbeschermingswetgeving”). TVL verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de krachtlijnen van de Gegevensbeschermingswetgeving.
De deelnemers hebben onder andere recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die over
hem/haar zijn opgeslagen en bovendien op eenvoudig verzoek en kosteloos de verwijdering ervan te vragen. De deelnemers gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat ze gefilmd worden en dat deze beelden getoond zullen worden door TVL via verschillende kanalen (televisie, internet,...) in het kader van de deelname aan ‘Christiaens & Company’ waardoor hun identiteit publiek wordt gemaakt.

7. Algemene bepalingen
De organisatoren houden toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag
onherroepelijk en bindend is.
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd
wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails, sociale media en/of telefoongesprekken).
Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties vanwege de organisatoren in verband met de wedstrijd
gelden als punt van reglement.
TVL behoudt zich te allen tijde het recht voor, indien omstandigheden dit vereisen of omwille van
programmatorische, technische of organisatorische redenen om, deze actie uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of aan de spelformule te sleutelen, zonder dat TVL hiervoor op welke wijze dan ook aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Druk-, spel-, zet-, of andere fouten alsook technische (communicatie)problemen kunnen niet ingeroepen
worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatoren.
Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.
Deelnemers zijn verplicht zich te houden aan alle verkeersreglementen. De organisatoren zijn niet
aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Door zijn of haar deelname aan de wedstrijd verbindt de deelnemer zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit reglement, erkent hij/zij elke beslissing die de organisatoren zich genoopt zien te treffen en stemt hij/zij ermee in dat hij/zij gefilmd wordt en dat de aldus gemaakte opnamen worden uitgezonden waarbij verslag over hem/haar wordt uitgebracht waarbij zijn/haar identiteit wordt publiek gemaakt.
Het volledige wedstrijdreglement, dat kan worden afgedrukt, staat vermeld www.tvl.be/info
Dit reglement is enkel van toepassing op de wedstrijd ‘Christiaens & Company’ van zondag 20 november 2022 tot en met zondag 4 december 2022.